Share This Post

Rijden & Logistiek

Renovatie Afsluitdijk gaat 2 miljard kosten

Renovatie Afsluitdijk gaat 2 miljard kosten

De renovatie van de Afsluitdijk gaat zeker 358 miljoen euro meer kosten dan in 2018 was begroot. Inmiddels is duidelijk geworden dat er bij dit bedrag nog extra geld moet vanwege het vernieuwen van de spuisluizen. De totale kosten van de geplande renovatie van de Afsluitdijk zijn inmiddels opgelopen tot ruim 2 miljard euro. Dat is ruim een miljard meer dan oorspronkelijk begroot was.

Blunder Rijkswaterstaat

De Afsluitdijk bestaat dit jaar negentig jaar. In 2018 werd besloten om de Afsluitdijk te renoveren en tevens op te hogen. De raming van Rijkswaterstaat was dat dit 921 miljoen euro zou gaan kosten. Rijkswaterstaat wist echter al in mei 2018, nog ruim voor de start van de werkzaamheden, dat belangrijke informatie over waterstanden en golfhoogtes niet was meegenomen in het project. De dienst deed helemaal niets met deze cruciale informatie, wat daarna een grote impact had op de planning en financiering van het project.

Conflict tussen Rijkswaterstaat en bouwers

Tussen Rijkswaterstaat en het bouwconsortium Levvel (BAM en Van Oord) is al jaren een conflict gaande. Rijkswaterstaat heeft de eigen fouten toegegeven. De bouwers hebben op hun beurt geprofiteerd van de fouten van Rijkswaterstaat door een overmaat aan meerwerk te factureren. Vorig jaar heeft minister Cora van Nieuwenhuizen nog 120 miljoen euro extra uitgetrokken om de tegenvallers in dit project op te vangen. De huidige minister van Infrastructuur en Waterstaat Harbers moet hier nog eens 238 miljoen aan toevoegen. Desalniettemin is het conflict over het meerwerk tussen Rijkswaterstaat en bouwconsortium Levvel nog steeds niet opgelost.

Tekort aan deskundigheid

Hoe het komt dat Rijkswaterstaat zulke grote fouten heeft gemaakt in dit project, is door deskundigen geweten aan het verdwijnen van duizenden, vooral technische, arbeidskrachten bij de dienst. Daardoor is de inhoudelijke deskundigheid sterk verminderd binnen de organisatie en wordt er te veel uitbesteed aan externe partijen. Ook de Algemene Rekenkamer is uiterst kritisch over Rijkswaterstaat. Zij constateert dat er wordt begonnen aan projecten waarbij men weet dat er niet genoeg budget voor is. Als een project vervolgens uit de hand loopt, blijft verantwoording over en analyse van de gemaakte fouten vaak uit.

Share This Post