Share This Post

Nieuws / Rijden & Logistiek

Niet sneller dan 30 kilometer per uur in de bebouwde kom?

Niet sneller dan 30 kilometer per uur in de bebouwde kom?

Er is recent een voorstel van GroenLinks en SGP aangenomen in de Tweede Kamer. Dit voorstel gaat uit van een maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van 30 kilometer per uur in plaats van de huidige geldende 50 kilometer per uur. Eerder had minister van Nieuwenhuizen echter aangegeven dat ze dit op voorhand een onnodig plan vond. Gemeenten kunnen dit immers nu al zelf bepalen. Op veel wegen binnen de bebouwde kom geldt daarom al een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Wat is het nut dan van zo’n nieuw voorstel?

GroenLinks en SGP

Volgens de initiatiefnemers van het voorstel om de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom te verlagen, wordt daardoor het verkeer veiliger. Dit is vooral van belang voor wegen in de buurt van scholen en kinderopvanglocaties. Daar fietsen heel vaak (kleine) kinderen. Kinderen zijn de meest kwetsbare deelnemers aan het verkeer. Omdat een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur voor meer verkeersveiligheid kan zorgen, is het voorstel van GroenLinks en SGP met grote meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. Behalve GroenLinks en SGP stemden ook de regeringspartijen D66, CDA en ChristenUnie voor. De vraag is wat de minister nu met dit voorstel gaat doen.

Minder verkeersdoden en ongelukken

Het nieuwe voorstel om niet harder dan 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom te mogen rijden, leidt ontegenzeggelijk tot minder verkeersdoden en minder ongelukken. De inschatting is dat tussen de 22 en de 31 procent van het huidige aantal verkeersdoden en gewonden kan worden voorkomen door dit nieuwe voorstel. Elders in Europa is de 30 kilometer per uur al ingevoerd in veel steden, bijvoorbeeld in Oslo en Helsinki. Het aantal verkeersdoden is in deze steden drastisch gedaald.

Fietsers zijn kwetsbaar

De Fietsersbond steunt het nieuwe voorstel van harte. Directeur Esther van Garderen hoopt dat minister van Nieuwenhuizen dit plan zo spoedig mogelijk gaat uitvoeren. Het verlagen van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom is van groot belang voor de veiligheid van fietsers. Soms ontstaan er onveilige situaties voor fietsers op de 50 kilometer wegen. In veertig procent van de gevallen moeten fietsers nog naast de auto’s op de rijbaan rijden, omdat er geen apart fietspad is. Dan maakt het een groot verschil of daar 30 of 50 kilometer per uur wordt gereden.

Uitzonderingen op de regel

Het aangenomen voorstel van GroenLinks en SGP kent uitzonderingen waarbij een hogere maximumsnelheid toestaan is. Dat geldt uiteraard alleen als de veiligheid niet in gevaar komt. Een uitzondering kan bijvoorbeeld een doorgaande weg zijn. Gemeenten zullen echter wel moeten kunnen motiveren waarom juist op die weg sneller kan worden gereden. In principe zou gelden dat 30 kilometer per uur de standaard maximumsnelheid binnen de bebouwde kom is, tenzij de situatie zodanig is dat 50 kilometer per uur naar alle waarschijnlijkheid geen problemen zal veroorzaken.

Share This Post